Kronika obce Oldřichova

P A M Ě T N Í K N I H A
OSADY
(kolonie)
OLDŘICHOVA


dříve
ULRYCHOVA,
JEŽ ZALOŽENA BYLA DNE 1. LEDNA L.P. 1915
LADISLAVEM FRANTIŠKEM KOTÍKEM, ABSOLVENTEMSTŘEDNÍ HOPSODÁŘESKÉ ŠKOLY, ZA PŘISPĚNÍ OCHOTNÝCH OBČANŮ Z OCŘICHOVA, ZVLÁŠTĚ:
ALOISE SLOŽILA, MIKULÁŠE POSPIŠILÍKA, KRISTINA
KOTÍKA A JINÝCH, KTEŘÍ UVEDENI JSOU NA
PŘILOŽENÉ ZAKLÁDACÍ LISTINĚ
JAKOŽTO ČLENOVÉ
PŘISPÍVAJÍCÍ.


Potomním zapisovatelům a čtenářům
této pamětní knihy


Chránit knihu pamětní
Chraňte tuto knihu pamětní před všelikým poškozením, zároveň i s listinami ní patřícími. Neničte nikdo úmyslně takové staré památnosti, neboť tím vlastně poškozujete své potomky velice - vždyť odebíráte jim to, co Vám bylo užitečné a jim může býti velmi prospěšné, neboť na základě jejich budou se moci dále rozvinouti.

Činění záznamů
Záznamy do knihy této ať se dějí s největší pečlivostí zvláště nestranností, jak v přiloženém návodu naznačeno jest, a vždy dukomentárním inkoustem. Nestačí-li kniha tato, zakupte podobnou a popsanou pečlivě opatrujte.

Prokazování se knihou touto
Bylo by mi zejména milé, kdyby každým rokem se majitel popřípadě i obecní úřad knihou onou při kladení účtů prokázal a občanstvo své na ni upozorňoval, aby mezi občanstvem lásku ku historii naší osady se budila a na základě její mohutně rostla snaha každého občana našeho: Sebe co nejvíce vzdělávat ve všech směrech, obci prospět působením svého vědění mezi sousedy, a mimi toho činně se účastnit všech záležitostí, jednajících o zlepšení bytí českého národa.

V Oldřichově, 1.ledna 1915


L.F.Kotík